thang-bot-tu-lam-mat-tu-nhien-prb-0-06y4-prb-20y4-pora-vietnam.png

Thắng bột từ làm mát tự nhiên code: PRB-0.06Y4, PRB-20Y4 | Pora Vietnam

Powder brake (natural air cooling type) 

PRB-0.06Y4 PORA Vietnam            
PRB-0.3Y4 PORA Vietnam
PRB-0.6Y4 PORA Vietnam
PRB-1.2Y4 PORA Vietnam
PRB-2.5Y4 PORA Vietnam
PRB-5Y4 PORA Vietnam
PRB-10Y4 PORA Vietnam
PRB-20Y4 PORA Vietnam
PRB-40Y4 PORA Vietnam
PRB-65Y3 PORA Vietnam
PRB-0.3YN PORA Vietnam
PRB-0.6YN PORA Vietnam
PRB-1.2YN PORA Vietnam
PRB-2.5YN PORA Vietnam
PRB-1.2WI2 PORA Vietnam
PRB-2.5WI2 PORA Vietnam
PRB-5WI2 PORA Vietnam
PRB-10WI2 PORA Vietnam
PRB-20WI2 PORA Vietnam
PRB-45WI2 PORA Vietnam
PRB-65WI2 PORA Vietnam
PRB-2.5W4 PORA Vietnam
PRB-5W4 PORA Vietnam
PRB-10W4 PORA Vietnam
PRB-20W4 PORA Vietnam
PRB-40W4 PORA Vietnam
PRB-65W4 PORA Vietnam
PRB-5YF4 PORA Vietnam
PRB-10YF4 PORA Vietnam
PRB-20YF4 PORA Vietnam
PRB-40YF5 PORA Vietnam
PRB-65YF3 PORA Vietnam
PRB-2.5HI1 PORA Vietnam
PRB-5HI1 PORA Vietnam
PRB-10HI1 PORA Vietnam

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: