cam-bien-tai-trong-load-cell-prtl-50a-100a-200a-pora-vietnam.png

Cảm biến tải trọng Load cell code: PRTL-50A/100A/200A | Pora Vietnam

Tension detection direction: Up ↔ Down detection 

PRTL-50A/100A/200A PORA Vietnam
PRTL-50PA/100PA/200PA PORA Vietnam
PRTL-50AB./100AB PORA Vietnam
PRTL-200AB PORA Vietnam
PRTL-200B PORA Vietnam
PRTL-500AB PORA Vietnam
PRTL-500A PORA Vietnam
PRTL-1000C PORA Vietnam
PRTL-2000D PORA Vietnam
PRTL-3000E PORA Vietnam
PRTL-5000E PORA Vietnam
PR-LX-030TD/050TD PORA Vietnam
PR-LX-100TD PORA Vietnam
PRTP-2T/3T/5T PORA Vietnam
PRTL-5/12.5/25/50 FC PORA Vietnam
FC LOADCELL BRACKET PORA Vietnam

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: