kiem-soat-vi-tri-position-control-pr-dpa-400-pora-vietnam.png

Kiểm soát vị trí Position control code: PR-DPA-400 | Pora Vietnam

PR-DPA-400 là bộ điều khiển có thể điều khiển cả CPC / EPC. Chúng tương thích với tất cả các cảm biến CPC / EPC của chúng tôi.
PR-DPA-400 có thể kết hợp với thiết bị truyền động động cơ để xây dựng hệ thống điều khiển tự động.
(※ Đã qua phóng điện tĩnh điện KN6100-4-2 Cấp 3)

 

Catalogue sản phẩm PR-DPA-400, Pora xem tại đây: