PHANH BỘT POWDER BRAKE, PORA VIETNAM | ĐẠI LÝ PORA VIETNAM

PRODUCT MODEL NAME BRAND
POWDER BRAKE NATURAL AIR COOLED TYPE Y4/5    THẮNG BỘT TỪ LÀM MÁT TỰ NHIÊN LOẠI Y4/5     PRB-0.06Y4 PORA Vietnam
PRB-0.3Y4 PORA Vietnam
PRB-0.6Y4 PORA Vietnam
PRB-1.2Y4 PORA Vietnam
PRB-2.5Y4 PORA Vietnam
PRB-5Y4 PORA Vietnam
PRB-10Y4 PORA Vietnam
PRB-20Y4 PORA Vietnam
PRB-40Y4 PORA Vietnam
PRB-65Y3 PORA Vietnam
POWDER BRAKE NATURAL AIR COOLED TYPE HOLLOW TYPE YN            THẮNG BỘT TỪ LÀM MÁT TỰ NHIÊN LOẠI TRỤC RỖNG, LOẠI YN PRB-0.3YN PORA Vietnam
PRB-0.6YN PORA Vietnam
PRB-1.2YN PORA Vietnam
PRB-2.5YN PORA Vietnam
POWDER BRAKE HOLLOW TYPE, WATER COOLED TYPE WI2                  THẮNG BỘT TỪ LOẠI TRỤC RỖNG, LOẠI LÀM MÁT BẰNG NƯỚC WI2                      PRB-1.2WI2 PORA Vietnam
PRB-2.5WI2 PORA Vietnam
PRB-5WI2 PORA Vietnam
PRB-10WI2 PORA Vietnam
PRB-20WI2 PORA Vietnam
PRB-45WI2 PORA Vietnam
PRB-65WI2 PORA Vietnam
POWDER BRAKE INDIRECT WATER COOLED TYPE W4                   THẮNG BỘT TỪ GIÁN TIẾP LÀM MÁT BẰNG NƯỚC LOẠI W4           PRB-2.5W4 PORA Vietnam
PRB-5W4 PORA Vietnam
PRB-10W4 PORA Vietnam
PRB-20W4 PORA Vietnam
PRB-40W4 PORA Vietnam
PRB-65W4 PORA Vietnam
POWDER BRAKE FORCED AIR COOLED TYPE YF3/4/5                    THẮNG BỘT TỪ LÀM MÁT KHÔNG KHÍ LOẠI YF3/4/5 PRB-5YF4 PORA Vietnam
PRB-10YF4 PORA Vietnam
PRB-20YF4 PORA Vietnam
PRB-40YF5 PORA Vietnam
PRB-65YF3 PORA Vietnam
POWDER BRAKE OUTSIDE RADIATING TYPE HI1                 THẮNG BỘT TỪ BỨC XẠ NGOÀI LOẠI HI1 PRB-2.5HI1 PORA Vietnam
PRB-5HI1 PORA Vietnam
PRB-10HI1 PORA Vietnam
POWDER CLUTCH NATURAL AIR COOLD TYPE AN A3/4/5             THẮNG LY HỢP BỘT TỪ LÀM MÁT TỰ NHIỆN LOẠI AN A3/4/5 PRC-0.06A4 PORA Vietnam
PRC-0.2AN PORA Vietnam
PRC-0.3A4 PORA Vietnam
PRC-0.5AN PORA Vietnam
PRC-0.6A4 PORA Vietnam
PRC-1.2A4 PORA Vietnam
PRC-2.5A4 PORA Vietnam
PRC-5A4 PORA Vietnam
PRC-10A4 PORA Vietnam
PRC-20A4 PORA Vietnam
PRC-40A5 PORA Vietnam
PRC-65A3 PORA Vietnam
POWDER CLUTCH SPECIAL COOLING TYPE W4                                                             THẮNG LY HỢP BỘT TỪ LÀM MÁT ĐẶC BIỆT LOẠI W4 PRC-5W4 PORA Vietnam
PRC-10W4 PORA Vietnam
PRC-20W4 PORA Vietnam
PRC-40W4 PORA Vietnam
POWDER CLUTCH OUTSIDE RADIATING TYPE HA1                             THẮNG LY HỢP BỘT TỪ BỨC XẠ NGOÀI LOẠI HA1 PRC-2.5HA1 PORA Vietnam
PRC-5HA1 PORA Vietnam
PRC-10HA1 PORA Vietnam
POWDER CLUTCH ONE SHAFT-SOLID SHAFT C4 / C5                        THẮNG LY HỢP BỘT TỪ  MỘT TRỤC ĐẶC C4/ C5 PRC-2.5C4 PORA Vietnam
PRC-5C4 PORA Vietnam
PRC-10C4 PORA Vietnam
PRC-20C4 PORA Vietnam
PRC-40C4 PORA Vietnam
PRC-5C5 PORA Vietnam
PRC-10C5 PORA Vietnam
PRC-20C5 PORA Vietnam

 

Xem thêm sản phẩm Pora tại đây: