kiem-soat-vi-tri-position-control-pr-b20n-pora-vietnam.png

Kiểm soát vị trí Position Control code: PR-B20N | Pora Vietnam

It uses an on/off control method and detects the material in constant speed at the edge of the material.

Kiểm soát vị trí Position Control, PR-B20N, Pora Vietnam

PR-E30W PORA Vietnam
PR-E50W PORA Vietnam
PR-DU30W PORA Vietnam
PR-DU50W PORA Vietnam
PR-L16WA PORA Vietnam
PR-B20N PORA Vietnam
PR-S30W PORA Vietnam
PR-WIR-070 PORA Vietnam
PR-WIR-140 PORA Vietnam
SENSOR BRACKET PORA Vietnam
PR-BS-15-60 PORA Vietnam
PR-BS-15-100 PORA Vietnam
PR-BS-15-150 PORA Vietnam
PR-BS-15-200 PORA Vietnam

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: